Rožňava a okolie

Mesto Rožňava sa rozp­res­tiera v údolí rieky Slanej, medzi svahmi Sloven­ského Rudo­horia a planinami Sloven­ského krasu. Je mestom slávnych tradícií baníctva, remesiel, školstva, biskupským sídlom ako aj admi­ni­stra­tívnym a kultúrnym centrom horného Gemera.

Všetky cesty z mesta vedú k jedi­nečným turis­tickým zaují­ma­vostiam, avšak aj samotné mesto disponuje množ­stvom kultúrno-historických pamiatok. Vzác­nosťou zacho­valého histo­rického jadra je stre­doveké námestie (Námestie baníkov) štvor­cového pôdorysu — najväčšie svojho druhu na území Slovenskej republiky s množ­stvom vzácnych pamiatok. Domi­nantným a neod­mys­li­teľným symbolom námestia je rene­sančná výhliadková strážna veža, pred ktorou má svoje miesto aj biely secesný pomník Fran­tišky András­syovej. Na námestí sa okrem toho nachádza aj radnica, biskupská rezi­dencia, morový stĺp, kláštor vincentiek, kostol sv. Fran­tiška Xaver­ského, Kostol Sv. Anny, Kostol Nane­bov­zatia Panny Márie, rad krámikov, gotický meštiansky dom, dom banskej komory, kostol jezuitov, kostol refor­mo­vanej cirkvi, bývalé kato­lícke gymnázium, bývalý seminár na výchovu kňazov, bývalý kláštor premon­štrátov, stará nemocnica, budova manu­faktúry na spra­co­vanie kože, socha Lajoša Kossutha, bývalý Fran­tiškin sirotinec.

Staré banícke tradície mesta a okolia doku­mentuje stála expo­zícia Baníckeho múzea, ktorého súčasťou je aj galéria výtvarného umenia na námestí. V blízkom okolí mesta Rožňava sa nachádza aj množstvo kultúrno — histo­rických pamiatok, akými sú:

Hrad Krásna Hôrka

Zachovalý hrad zo 14. storočia. Hrad je od roku 1961 národnou kultúrnou pamiatkou. Vlastnili ho tri významné rody: Mariás­syovci, Bebe­kovci a Andrássyovci.

Mauzóleum András­sy­ovcov v Krás­no­horskom Podhradí

Patrí medzi najhod­not­nejšie pamiatky secesného umenia na Slovensku. Postavili ho ako rodinnú kryptu v r. 1903–1904 pre Dionýza Andrássyho a jeho manželku Fran­tišku. Mauzóleum je vysu­nutou expo­zíciou Múzea v Betliari.

Kaštieľ Betliar s prírodným parkom

Je jeden z nakrajších sloven­ských kaštieľov.Tento dvoj­pos­chodový kaštieľ vznikol v polovici 15. storočia, vlastnili ho Bebe­kovci spolu s Krásnou Horkou. V 18. storočí Štefan Andrássy ho dal prestavať a pris­pô­sobil podmienkam moder­nej­šieho bývania. Zaria­denie kaštieľa je pôvodné a jeho najväčšou cennosťou je ústredná knižnica ucho­vá­vajúcu vyše 20.000 zväzkov — najmä histo­rických, teolo­gických, filo­zo­fických a geogra­fických diel z 15. až 19. storočia, napí­saných v 15 rôznych jazykoch.  V kaštieli je aj vzácna zbierka obrazov a múzeum histo­rickej bytovej kultúry

Jedi­nečné väčšinou evan­je­lické kostoly so stre­do­vekými nástennými maľbami v Štítniku, Ochtinej, Koce­ľov­ciach. Spomínané pamiatky ako aj samotné mesto Rožňava sú súčasťou medzi­ná­rodnej kultúrno — pozná­vacej turis­tickej trasy — Gotickej cesty, ktorá pred­stavuje najzau­jí­ma­vejšie a najv­zác­nejšie pamiatky regiónu Spiš — Gemer.

Okrem spomí­naných pamiatok sú neod­mys­li­teľnou súčasťou Gotickej cesty aj zaujímavé a chránené prírodné územia ako:

NP Slovenský raj

Je ukážkou najty­pic­kej­šieho horského krasového územia. Je bohatý na rôzne povr­chové a podzemné krasové javy. Sú to rôzne skalné veže, prie­pasti, vodopády, ihly, vysoké steny a jaskyne. Slovenský raj je svojimi výni­močnými prírodnými krásami jedným z najk­rajších národných parkov v Strednej Európe.

Muránska planina

Národný park sa nachádza v západnej časti Sloven­ského rudo­horia. Príroda Muránskej planiny je bohatá na vzácne a málo pozmenené spolo­čenstvá rastlín a živočíchov s viacerými reliktnými a ende­mickými druhmi.

NP Slovenský Kras

Je naším najroz­siah­lejším a najú­pl­nejšie vyvi­nutým krasovým územím, nachá­dza­júcim sa v juho­vý­chodnej časti Sloven­ského rudo­horia. Plošinatá oblasť je rozčlenená vodnými tokmi na sústavu planín, s množ­stvom povr­chových a podzemných krasových javov (škrapy, škrapové polia, krasové jamy, jaskyne, prie­pasti). Nachá­dzajú sa tu najzná­mejšie sprí­stupnené jaskyne, ktoré sú zapísané v Zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO:

  • jaskyňa Domica — je najväčšia jaskyňa Sloven­ského krasu.Okrem typických štítov, bubnov a kaská­do­vitých jazierok je pre návštev­níkov jaskyne atrak­tívna plavba na podzemnej riečke Styx, ktorá je súčasťou prehliadky jaskyne. Loďkou sa dá preplávať na maďarkú stranu Agtelek.
  • Gomba­secká jaskyňa — domi­nantným prvkom v Gomba­seckej jaskyni sú tenké a duté brčká a na niektorých miestach sa nachá­dzajú v takom množstve, že pripo­mínajú kamenný dážď
  • Jasovská jaskyňa — najstaršia sprí­stupnená jaskyňa na Slovensku: už roku 1846 bola čiastočne sprí­stupnená mníchmi z jasov­ského kláštora. V rokoch 1922 až 1924 boli objavené aj nižšie ležiace časti jaskyne.
  • Ochtinská arago­nitová jaskyňa — jediná svojho druhu v Európe, vyniká arago­ni­tovou výzdobou rôznych foriem. Arago­nitová výplň vznikla za špeci­fických hydro­che­mických a klima­tických pomerov v uzav­retých podzemných dutinách.
  • Dobšinská ľadová jaskyňa — patrí medzi najvýz­nam­nejšie ľadové jaskyne na svete. Ľadová výplň sa tu vyskytuje v rôznych formách a hrúbka ľadu na niektorých miestach presahuje 25m. Od roku 2000 je zaradená do svetového prírodného dedičstva. Dobšinská ľadová jaskyňa je s nádhernou ľadovou výzdobou a 12 druhmi netopierov.